Our Team

 

 
 
 
Lev-Mavashev Headshot.jpg

lev mavashev
owner, principal

 
 
 
2018-Yehuda's Headshot.jpg

Yehuda Leser
associate

 
2018-Craig's headshot.jpg

Craig Sklar
associate

 
 
2018-Jake's Headshot.jpg

jake brodie
associate

 
2018-Adam's Headshot.jpg

adam wolk
associate

 
Shai Headshot 2.JPG

Shai egison
associate